Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
w Centrum Nieruchomości

Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy pośrednictwa Biura

  1. Administratorem danych jest Biuro Obrotu Nieruchomościami „Centrum” , ul. Sienkiewicza 1A/6, 96-300 Żyrardów , NIP:838-111-88-36, REGON: 017253156, zarejestrowane w CEIDG, które prowadzi działalność za pośrednictwem Biura. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupu, sprzedaży, zamiany, najmu nieruchomości, lokalu mieszkalnego.
  2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowanie jakości usług Biura jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
  5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w umowie pośrednictwa i formularzu zgłoszeniowym nieruchomości, lokalu mieszkalnego wykorzystywane będą przez Administratora do dokonywania czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, lokalu mieszkalnego oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane z dokumentu tożsamości, NIP, dane zgłoszonej nieruchomości, lokalu mieszkalnego, zdjęcia nieruchomości, lokalu mieszkalnego zamieszczone przy ofercie. Dane osobowe podawane w umowie pośrednictwa są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
  7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.